Kalendarz Imprez

Regulamin

Regulamin korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów


 

1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW

1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy: Czytają Państwo dokument prawny, który stanowi umowę pomiędzy Państwem - Użytkownikiem („Użytkownik”) oraz nami. Użytkownik akcep­tuje niniejszy Regulamin korzystania z systemu rezerwacji biletów, zwany dalej „Umową” lub „Regulaminem”. Nasza firma nosi nazwę Groupon Sp. z o.o. Jesteśmy spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000310218, NIP: 5252429432, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 123a, 02-017, Warszawa. W niniejszym dokumencie na oznaczenie naszej spółki używamy nazwy „Groupon”, oraz zwrotów „my” lub „nas” lub „nasz”, a nasze spółki stowarzyszone, w tym Groupon International GmbH, łącznie z nami nazywamy „Grupa Groupon”.

1.2. Czym się zajmujemy: Zajmujemy się sprzedażą Kuponów i oferowaniem Rezerwacji Biletów (zo­bacz punkt 2 niniejszej Umowy). Operatorem strony internetowej, na której sprzedajemy Kupony i umożliwiamy Rezerwację Biletów, jest szwajcarska spółka stowarzyszona Groupon International GmbH („Groupon International”), która zajmuje się również wysyłką biuletynów (newslettery) i in­nych interesujących ofert. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Groupon International GmbH moż­na znaleźć tutaj.

1.2.1 Groupon oraz Dostawcy usług: Działamy, jako agenci w imieniu Organizatora. To właśnie Or­ganizator (lub, w niektórych przypadkach, przełożony Organizatora) ponosi prawną odpowiedzialność za zapewnienie Państwu uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeśli działamy, jako agenci, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za Państwa uczestnictwo w Wydarzeniu, chyba że wynika ona z naszej winy lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

1.3. Czym jest niniejszy Regulamin? Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, po­nieważ odnosi się on do sposobu korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów, uczestnictwa w Wydarzeniach. Niniejsze Regulamin to dokument prawny stanowiący umowę („Umowę”) zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Groupon. Organizatorzy posiadają własne obowiązujące warunki. Niniejsza Umowa podlega wszelkim obowiązującym warunkom Organizatora, a dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli wystąpią niezgodności pomiędzy niniej­szą Umową a warunkami Organizatora, to warunki Organizatora mają charakter nadrzędny.

1.4. Państwa prawa ustawowe: Żadna z części niniejszej Umowy nie może wpływać na Państwa niepodlegające wyłączeniu prawa ustawowe, jako klienta.
1.5. Aktualizacje niniejszej Umowy: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej Umowy (które umieścimy na stronie internetowej) w dowolnym czasie. Wszelkie poprawki wprowadzone do niniejszej Umowy po tym, jak dokonali Państwo Rezerwacji Biletów, nie obejmują Państwa w odniesieniu do uczestnictwa w danym Wydarzeniu.
1.6. Definicje: W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wiel­ką literą. Zostały one zdefiniowane na końcu niniejszej Umowy, w punkcie 8.

2. REZERWACJA BILETÓW.


2.1. Proces rezerwacji: Groupon sprzedaje Kupony, które można wymienić w Systemie Rezerwacji Bi­letów na Bilety, uprawniające do uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatorów. Proces sprzedaży Kuponów regulują Warunki sprzedaży kuponów Groupon Sp. z o.o. (tutaj).

2.1.1. Po nabyciu Kuponu ("Zakup") do przeprowadzenia Rezerwacji Biletów wymagane jest zaakcep­towanie niniejszej Umowy oraz utworzenie konta w Systemie Rezerwacji Biletów na stronie https://grouponbilety.pl/.

2.1.2. Po dokonaniu Zakupu, Użytkownik może dokonać Rezerwacji Biletów na dane Wydarzenie, wy­bierając z dostępnego zakresu termin i miejsce. Po podaniu kodu grouponu Kuponu i zatwier­dzeniu wyboru Użytkownik otrzyma e-mail z elektronicznym Biletem w postaci dokumentu do druku, zawierający kod uwierzytelniający oraz informacje o Wydarzeniu, miejscu jego odbywania się, terminie, sektorze, rzędzie i miejscu na terenie Wydarzenia (jeśli dotyczy). Użytkownik tą samą drogą otrzyma również fakturę VAT. W celu wystawienie faktury Użytkownik poda swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer NIP lub numer PESEL.

2.1.3. Bilet uprawnia okaziciela do uczestnictwa w Wydarzeniu, w związku z tym prosimy zachować ostrożność i chronić Bilet przed udostępnieniem go osobom niepowołanym. Bilet może być wykorzystany tylko i wyłącznie jeden raz oraz uprawnia do wejścia pierwszą z osób, która będzie się nim legitymować. Groupon nie ponosi od­powiedzialności za skutki przekazania Biletu osobom trzecim przez Użytkownika lub jego skopiowanie i wcześniejsze wykorzystanie.

2.2. Obowiązywanie niniejszej Umowy: Prosimy pamiętać, że dokonując Rezerwacji Użytkownik po­twierdza, że Rezerwacja ta podlega postanowieniom niniejszej Umowy.

2.3. Realizacja Biletu: Po zakończeniu procesu Rezerwacji Bilet umożliwia uczestniczenie w Wydarze­niu w wybranym miejscu i terminie. Z chwilą przekazania Biletu Użytkownikowi Organizator jest wy­łącznie odpowiedzialny za realizację Biletu. Wszelkie próby posługiwania się Biletem lub realizacji Biletu niezgodnie z postanowie­niami niniejszej Umowy mogą spowodować jego unieważnienie.
2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2.4.1.
Prosimy pamiętać, że to Organizator, a nie Groupon, organizuje Wydarzenia.
2.4.2. Prosimy pamiętać, że to Organizator, a nie Groupon, jest stroną umowy z osobą realizującą Bilet. Należy również pamiętać, że oprócz umowy pomiędzy osobą realizującą Bilet i Organizatorem, osoba, która dokonała Rezerwacji Biletu zawiera również oddzielną umowę w sprawie Rezerwacji Biletu z nami, czyli niniejszą Umowę.

2.4.3. Prosimy pamiętać, że to Organizator, a nie Groupon, spełnia wobec osoby realizującej określone w Kuponie świadczenia, w swoim imieniu i na własny rachunek, dlatego też Groupon nie ponosi odpowie­dzialności za niedopełnienie przez Organizatorów jego obowiązków związanych z organizacją Wyda­rzenia. To Organizator, a nie Groupon, ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację zarezerwowanych przez Użytkowników Biletów.

2.5. Ograniczenia:

2.5.1. Zabrania się powielania, sprzedaży, odsprzedaży czy handlowania Biletami.

2.6. Zgubione/skradzione Kupony lub Bilety: Ani my, ani Organizator nie jesteśmy odpowiedzialni za zgubione czy skradzione:

· Kupony lub ich numery referencyjne (tj. „kod grouponu” Kuponu lub „kod zabezpieczający” Kuponu);

· Bilety lub ich kody uwierzytelniające.

2.7. Wygaśnięcie: Na każdym Bilecie widnieje termin, w którym odbywa się Wydarzenie. Bilet może umożliwić wstęp na Wydarzenie tylko we wskazanym terminie. Jeżeli Użytkownik nie wykorzysta Biletu w terminie jego ważności, Bilet traci ważność i nie może zostać zrealizowany. Kupony zakupione w celu wymiany na Bilety na konkretne Wydarzenia tracą ważność z chwilą zakończenia danego Wydarzenia. Z tytułu nie zrealizowania Kuponu lub Biletu w okresie jego ważności, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot ceny Zakupu Kuponu lub jakichkolwiek kosztów związanych z Zakupem Kuponu lub Rezerwa­cją Biletu.

3. ODSTĄPIENIE, REKLAMACJE, ZWROTY LUB PROBLEMY


3.1. Jeżeli Użytkownik ma problemy z realizacją Kuponu czy Rezerwacją Biletu lub chce złożyć rekla­mację powinien o tym powiadomić Dział Obsługi Klienta Groupon, używając stosownego formularza. Reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

3.2. Jeżeli Użytkownik zmieni zdanie na temat Rezerwacji Biletu: Groupon nie umożliwia doko­nania zwrotu Biletów po dokonaniu Rezerwacji. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

3.3. Jeżeli data ważności Kuponu wygasła: Zobacz punkt 2.7 niniejszej Umowy na temat ograniczo­nych okresów ważności Kuponów i Biletów. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.1 niniejszej Umo­wy, jeżeli data ważności Kuponu lub Biletu wygaśnie, Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu ceny Zakupu Kuponu czy innej rekompensaty z tytułu nie zrealizowania Kuponu lub Biletu w okresie jego ważności.

3.4. Jeżeli Wydarzenia, na które Bilety zostały zakupione za Kupony, nie odpowiadają opisowi przed Zakupem Kuponu/Rezerwacją Biletu lub opisowi na Kuponie/Bilecie: W takim przypad­ku możemy podjąć kilka działań:

3.4.1. Jeżeli potwierdzimy Użytkownikowi, że opis zamieszczony w Witrynie oraz Kupon i Bilet są prawidłowe i że Organizator ponosi Odpowiedzialność: Podejmiemy próbę kontaktu z Organi­zatorem w celu rozwiązania problemu. Prosimy jednak pamiętać, że (zgodnie z punktem 2.4 niniejszej Umowy) to Organizator (a NIE Groupon czy Groupon International) jest odpowiedzialny za realizację Biletu. Reklamacje zostaną rozpatrzone na warunkach określonych w punkcie 3.1. niniejszej Umowy.

3.4.2. Jeżeli opis zamieszczony w Witrynie, na Kuponie i/lub Bilecie jest nieprawidłowy z winy Gro­upon: Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania Kuponu lub Biletu. Niezależ­nie od tego, czy skontaktujemy się z Użytkownikiem, czy nie, jeżeli opis przedstawiony w Witrynie, Ku­pon i/lub Bilet nie jest prawidłowy, prosimy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, używając stosownego formularza.

3.5. Groupon i Groupon International NIGDY nie będą odpowiedzialne z tytułu Wydarzeń związa­nych z Kuponami czy też opisanymi w Witrynie, czy w inny sposób. Więcej szczegółów na ten temat zawarto w punkcie 2.4 niniejszej Umowy.

4. STANDARDY I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GROUPON


4.1. Obowiązujące nas standardy: Groupon zawsze stara się robić wszystko jak najlepiej! Aby po­przeć to zobowiązaniami prawnymi, gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań i umiejętności w pro­cesie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, mamy prawo do sprzedaży Ku­ponów i Biletów, Kupony i Bilety są zadowalającej jakości i są zgodne z ich przeznaczeniem, z zastrze­żeniem błędów i pominięć,oraz że będziemy działać zgodnie z zasadami profesjonalizmu.
4.2. Niniejszy punkt 4 ma pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi punktami i określa zakres na­szej Odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie, domniemane wykonanie lub opóźnienie w wyko­naniu niniejszej Umowy (lub jej części) lub jakiejkolwiek transakcji Zakupu Kuponu czy Rezerwacji Bi­letu lub w związku z niniejszą Umową, jej zawarciem lub wykonaniem.
4.3. Za co zawsze ponosimy odpowiedzialność: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklu­cza ani nie ogranicza naszej Odpowiedzialności za to, co nie może być wykluczone lub ograniczone obowiązującymi przepisami prawa (np. nadużycia gospodarcze). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pkt. 7 Warunków sprzedaży kuponów Groupon Sp. z o.o. (tutaj)
4.4. Za co nigdy nie ponosimy odpowiedzialności: Nie możemy zagwarantować i nie będziemy po­nosić Odpowiedzialności z tytułu Wydarzeń realizowanych w zamian za Kupony lub Bilety oraz z tytułu jakości, bezpieczeństwa, użyteczności czy innych aspektów Wydarzeń realizowanych w zamian za Kupony lub Bilety. Jed­nakże jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z punktem 4.1. powyżej.
4.5. Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 7 Warunków sprzedaży kuponów Groupon Sp. z o.o. (tutaj). Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.”

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


5.1. Warunki Organizatorów: Organizatorzy stosują własne warunki uczestnictwa w Wydarzeniach i Użytkownik ma obowiązek stosować się do takich warunków w przypadku Rezerwacji Biletu. Taką od­powiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Jednakże, tworząc ofertę sprzedaży Kuponów na Wydarzenie, przedstawimy wszystkie znane nam ograniczenia dotyczące Kuponu i Wydarzenia w Witrynie przed Zakupem takiego Kuponu i Rezerwacją Biletu.

5.2. Dokładne informacje: Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje podane w celu dokonania Zakupu, Rezerwacji Biletów, jak również podczas rejestracji konta na Witrynie, są zgodne z prawdą, kompletne i poprawne.

6. OCHRONA DANYCH


6.1. W zakresie określonym przez Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Groupon jest uprawniony do przetwarzania oraz udostępniania Organizatorowi danych Użytkowników bez ich informowania.

6.2 W pozostałym zakresie prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszej Umowy.

7. OGÓLNE


7.1. Interpretacja: W niniejszej Umowie:

7.1.1. Odniesienia do osób dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek handlowych, osób praw­nych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej;

7.1.2. Nagłówki (np. "7. OGÓLNE" w tytule niniejszego punktu) oraz tytuły punktów (np. "Interpreta­cja" na początku punktu 7.1") zastosowano wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają one wpływu na interpretację niniejszej Umowy; oraz

7.1.3. Odniesienia do „obejmuje” i „obejmujący” uznane zostaną, jako „obejmujące bez ograniczeń” i „obejmować bez ograniczeń”.

7.2. Spółka/agent: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako dające podstawę do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, spółki cywilnej czy zawarcia umowy agencji z udziałem Użytkownika i nas, przy czym żadna ze stron nie będzie mieć prawa do zaciągania jakichkol­wiek zobowiązań finansowych czy zawierania umów czy innych porozumień w imieniu lub na rzecz drugiej strony.

7.3. Brak innych warunków: O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszej Umowie, wszelkie gwarancje, warunki i inne postanowienia, wyraźne czy dorozumiane, ustawowe, zwyczajowe czy inne są niniejszym wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

7.4. Siła wyższa: Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia naszych zobo­wiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku, gdy spowodowane to będzie zdarzeniami będą­cymi poza naszą kontrolą.

7.5. Całość umowy: Niniejsza Umowa, Warunki sprzedaży kuponów Groupon Sp. z o.o. oraz nasza Polityka prywatności zawiera­ją wszystkie warunki uzgodnione pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują oraz wykluczają wszelkie poprzednie umowy, porozumienia czy uzgodnienia pomiędzy stronami, w formie ustnej i pisemnej. Żadne oświadczenia, zobowiązania czy obietnice nie zostaną uznane czy domniemane za udzielone podczas negocjacji ustnych i pisemnych pomiędzy stronami przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie. Żadnej ze stron nie będą przysłu­giwać żadne środki prawne z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń innych osób, na podstawie któ­rych taka strona zawarła niniejszą Umowę (chyba, że takie niezgodne z prawdą oświadczenie zostało złożone w celu umyślnego wprowadzenia w błąd lub dotyczyło kwestii mającej kluczowe znaczenie dla zdolności strony do wykonania niniejszej Umowy), przy czym jedyne środki prawne przysługiwać będą takiej stronie wyłącznie z tytułu naruszenia warunków określonych w niniejszej Umowie i Warunkach Sprzedaży.
7.6. Brak zrzeczenia się: Żadne zrzeczenie się przez nas dochodzenia praw z tytułu naruszenia przez Państwa postanowień niniejszej Umowy nie będzie traktowane ani uznane za zrzeczenie się przez nas takiego prawa w przyszłości, niezależnie czy z tej samej, czy z innej przyczyny. W przypadku udzielenia przez nas dodatkowego terminu, czy też odroczenia lub zawieszenia wykonania przez nas prawa w sto­sunku do Użytkownika, nie zwalnia to Użytkownika z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

7.7. Powiadomienia: O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, w tym z zastrzeżeniem postanowień punktów 3.1. i 3.4.2., wszelkie powiadomienia przekazywane będą przez strony na piśmie i będą dorę­czane osobiście lub listownie na adres podany nam przez Użytkownika lub na adres naszej siedziby lub e-mailem za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wyjątkiem zawiadomień przesyłanych w związ­ku z postępowaniem prawnym, które wymagają formy pisemnej).
7.8. Prawa osób trzecich: Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy mają zastosowanie zarówno wobec Grupy Groupon, jak i zewnętrznych dostawców treści oraz licencjodawców, przy czym każda z takich osób będzie mieć prawo do egzekwowania takich postanowień bezpośrednio lub w swoim imie­niu (chyba, że niniejsza Umowa zostanie zmieniona lub rozwiązana bez zgody takich osób). Z zastrze­żeniem poprzedniego zdania, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie egzekwowalne przez żadną osobę, która nie jest stroną tej Umowy.
7.9. Obowiązywanie postanowień Umowy po jej rozwiązaniu. Postanowienia punktów 1, 2, 3, 4, 6, 7, oraz 8 niniejszej Umowy oraz postanowienia, które wyraźnie określono, jako obowiązujące również po wygaśnięciu czy rozwiązaniu Umowy, lub jeżeli z ich treści wynika, że będą obowiązywać po takim rozwiązaniu, będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik sko­rzysta ponownie z Usługi, obowiązujące wówczas postanowienia dotyczące warunków sprzedaży będą miały zastosowanie również wobec ponownego skorzystania z Usługi. W przypadku realizacji przez Użytkownika Kuponów i Biletów w ramach niniejszej Umowy, postanowienia dotyczące Kuponów i Bi­letów będą również obowiązywać po zakończeniu niniejszej Umowy.
7.10. Klauzula salwatoryjna: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za niezgodne z prawem, nieważne czy nieegzekwowalne, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączo­ne i jeżeli będzie to możliwe, nie będzie mieć wpływu na ważność i egzekwowalność pozostałych posta­nowień niniejszej Umowy.

7.11. Prawo właściwe: Niniejsza Umowa (oraz wszelkie nieumowne stosunki pomiędzy nami i Użyt­kownikiem) podlega i interpretowana będzie zgodnie z prawem polskim, przy czym obie strony niniej­szym poddają się pod wyłączną jurysdykcję sądów Rzeczpospolitej Polskiej.

8. DEFINICJE


W niniejszej Umowie używamy różnych zdefiniowanych terminów, które pisane są wielką literą. Termi­ny te oznaczają:
Odpowiedzialność” oznacza jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Umowy (w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, deliktu, wprowadzenia w błąd, restytucji czy jakiejkolwiek innej przyczyny) lub z nią związaną (w tym odpowiedzialność wyraźnie określona w ni­niejszej Umowie lub wynikająca z nieważności lub nie egzekwowalności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy); przy czym dla celów niniejszej definicji wszelkie odniesienia do „Umowy” uznane zostaną jako obejmujące wszelkie umowy uboczne.
Organizator” oznacza zewnętrznego organizatora Wydarzenia, w którym uczestnictwo możliwe jest na podstawie ważnego Biletu. Ani Groupon ani Groupon International NIE są Organizatorami.
Witryna” oznacza wszystkie witryny internetowe, których operatorem jest Groupon International GmbH, które za­wierają bezpośrednie linki do niniejszegoRegulaminu korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów.
„System Rezerwacji Biletów” oznacza aplikację w Witrynie umożliwiającą Użytkownikowi zrealizo­wanie Kuponu na dane Wydarzenie i otrzymania Biletu na wybrany (w miarę dostępności) termin i miejsce.
Zakup” oznacza nabycie Kuponu.
Rezerwacja Biletu” oznacza nabycie Biletu poprzez realizację Kuponu w Systemie Rezerwacji Bile­tów.
Usługa” oznacza usługi świadczone przez Groupon, w tym sprzedaż Kuponów i Rezerwację Biletów.
Kupon” oznacza kupon, który można zrealizować w zamian za Bilet umożliwiający uczestnictwo w oferowanym przez Organizatora Wydarzeniu, z zastrzeżeniem warunków wymienionych na Kuponie i/lub na stronie transakcji w Witrynie, poprzez którą Kupon został nabyty lub może zostać wymieniony na Bilet. Zazwyczaj nazywamy taki kupon „grouponem”. „Bilet” oznacza nośnik uprawniający okaziciela do uczestnictwa w Wydarzeniu we wskazanym na bilecie terminie i miejscu, uzyskany w drodze Rezerwacji Biletu na podstawie zakupionego wcześniej Kuponu.
„Wydarzenie” oznacza organizowane przez danego Organizatora wydarzenie (np. spektakl, koncert, seans kinowy), w którym uczestnictwo jest możliwe na podstawie ważnego Biletu, który wcześniej nie został wykorzystany.

Proszę czekać - trwa ładowanie treści